Algemene voorwaarden

                                                                                              Verplicht en ook wel handig!      

 

                                                                    Algemene voorwaarden L.F. Pagie - A breath of Venus

                                                                                                  e-mail: luna@lunatika.nl

                                                                                                  website: www.lunatika.nl 


Artikel 1. Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf A breath of Venus bedoeld.  


Definities: 

- A breath of Venus, gevestigd aan De Nieuwe Erven 3, Unit 10674, 5431 NV Cuijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64731235; vanwege veiligheidsoverwegingen en artistieke vrijheid handelend onder het pseudoniem LunatiKa. 

- Klant: de persoon die een dienst (coachingsessie) of product (audiobestand/hypnose of e-learning) afneemt bij mij. 

- Partners: personen met wie ik samenwerk in de totstandkoming van video podcasts en e-learnings. 

- Opdrachtgever: organisatie of onderneming die mij boekt voor een lezing, presentatie of interview, of ander soort samenwerking. 

- E-learning: de online training die ik verzorg, die een bijdrage levert aan de persoonlijke en/of professionele groei van de deelnemer(s).

- Online coachingsessie: de online coachingsessie die ik verzorg als intimiteitscoach en tantrische Meesteres. 

- Presentatie of lezing: de lezing of presentatie die ik verzorg over specifieke vakinhoudelijke kennis en thema’s die bijdraagt aan de algemene kennis en ontwikkeling van de luisteraars.

- Interview: het interview dat door mij wordt gegeven in het kader van een publicatie of (online) programma, over specifieke vakinhoudelijke kennis en thema’s en/of mijn werkwijze.  

- Materialen: alle door mij ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, adviezen, concepten, documenten, lesmaterialen of (elektronische) bestanden.

- Video podcasts: alle door mij ontwikkelde of ter beschikking gestelde video podcasts. 

- Website: de website www.lunatika.nl en/of www.pleaseandtease.nl die door mij wordt beheerd.


Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen mij en de klant en/of opdrachtgever.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer ik deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk of via de e-mail aan jou heb bevestigd.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing. 

2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door mij vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien ik niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik geen recht zou hebben om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. Prijzen op mijn website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf  zijn vermelde prijzen exclusief btw.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, publicaties, e-mailberichten of overeenkomsten van mij, zijn voor mij niet bindend.


Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat:

- Jij de offerte of overeenkomst hebt ondertekend en aan mij hebt geretourneerd.

- Jij uitdrukkelijk per e-mail akkoord bent gegaan met mijn aanbod. 

- Je het bestelproces op de website succesvol hebt doorlopen.

4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat jij tijdens het bestelproces hebt aangeklikt dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt ik je een bevestiging per e-mail.


Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. In mijn e-learnings en hypnoses deel ik mijn kennis, ervaring en tools om jezelf persoonlijk en/of op vlakken te ontwikkelen. Succes is niet gegarandeerd en mede afhankelijk van je eigen inzet. Uiteraard zal ik me naar beste kunnen - en met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap - inzetten om je hierbij te helpen en ondersteunen. De begeleiding die je van mij kunt verwachten, is afhankelijk van het pakket dat je hebt gekozen (per pakket staat de omschrijving op mijn website vermeld). 

5.2. Het boeken van een individuele online coachingsessie betekent voor mij een inspanningsverplichting, zonder dat ik een bepaald resultaat garandeer. Ik doe al het mogelijke om tot een succesvolle sessie te komen, waarbij ik zal handelen zoals je van een intimiteitscoach en tantrische Meesteres mag verwachten. In mijn rol als intimiteitscoach maak ik intuïtief contact met je om te kijken wat ervaren wil worden (dit kan dus van alles zijn en juist datgene wat je niet verwacht) en als tantrische Meesteres verken ik jouw grenzen om je de ervaring te geven die je nodig hebt, waarbij ik eventueel gebruik maak van mindplay en soft sm-technieken, zoals bondage, klemmen, toys, etcetera.

5.3. Ik zal nooit zelf aansturen op Findom, maar alleen op jouw verzoek de veilige ruimte bieden om deze fetish in te kunnen ervaren. Ik houd daarbij altijd rekening met jouw persoonlijke (financiële) situatie en wat binnen dat kader mogelijk is om te ervaren. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en dient altijd zelf je eigen financiële mogelijkheden, wensen en grenzen aan te geven.  5.4 Het afzeggen van individuele online coachingsessies, of coachingsessies die onderdeel is van een e-learning, dient minimaal 24 uur van te voren per e-mail te gebeuren. Daarna kan een nieuwe afspraak gepland worden. Afzeggingen later dan 24 uur, vervallen en kunnen niet worden ingehaald.  

5.5 Inschrijfgeld van e-learnings kan nooit worden teruggevraagd en de termijnbetalingen dienen altijd te worden voldaan.

5.6. Ik heb het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Ik selecteer deze derden met de hoogst mogelijke zorg, om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. Ik ben niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 


Artikel 6. Verplichtingen van partners 

6.1. Als ik een samenwerking aan ga met een derde of partner, zal ik middels een briefing vooraf en in overleg met de betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Ik aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak, de daarbij behorende werkzaamheden en/of de uitspraken van de derde of partner.


Artikel 7. Looptijd van de overeenkomst

7.1. Als ik een duurovereenkomst aan ga met een particulier of zakelijke klant, dan eindigt de duurovereenkomst na het verstrijken van de looptijd en wordt de duurovereenkomst niet automatisch verlengd.


Artikel 8. Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

8.1. E-learnings bedoeld voor meerdere personen gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers zijn aangemeld.

8.2. Ik plaats deelnemers in een e-learning in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

8.3. Een deelnemer kan in overleg met mij een andere deelnemer zijn of haar plaats laten innemen, als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag per e-mail aan mij is doorgegeven. Voor vervanging bereken ik een bedrag van € 50,- aan administratiekosten.


Artikel 9. Verplaatsing, annulering of opzegging van een e-learning

9.1. Annulering van een e-learning Bronze is niet mogelijk.

9.2. Verplaatsing of annulering van een e-learning Silver of Gold kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. 

9.3. Voor verplaatsing of annulering van een e-learning Silver of Gold tussen één en drie weken voor de eerste coachingsessie bereken ik een bedrag van 50% van de overeengekomen kosten aan je door; de overige kosten komen te vervallen.

9.4. Bij annulering van een e-learning Silver of Gold binnen een week voor aanvang van de eerste coachingsessie ben je verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan mij te vergoeden.

9.5. Bij verplaatsing van een e-learning Silver of Gold binnen een week voor aanvang van de eerste coachingsessie ben je verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan mij te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

9.6 Annulering of opzeggen van een e-learning Silver of Gold tijdens de loop van het traject, is niet mogelijk en geeft jou geen recht op terugvordering van de kosten. 


Artikel 10. Verplaatsing, annulering of opzegging van individuele coachingsessies

10.1. Bij annulering of verplaatsing door jou van een coachingsessie binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit, ben je 100% van de kosten van de geannuleerde uren en van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering of verplaatsing tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten is dit 50% van de kosten.

10.2. Je bent 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd indien je, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van mijn overeengekomen diensten.

10.3. Bij annulering is het mogelijk om de sessie tot 3 maanden te verplaatsen; na 3 maanden vervalt het recht om de reeds betaalde sessie in te halen.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan mij niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

11.2. Indien ik gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke ben ten aanzien van mijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heb jij het recht de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

11.3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor ik tijdelijk of blijvend niet in staat ben om aan mijn verplichtingen te voldoen zoals: brand, een ongeluk, langdurige ziekte, stroomuitval, storingen in het digitale netwerk, verkeersbelemmeringen, weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, rellen en terrorisme, diefstal, virusinfectie of computervredebreuk door derden en overheidsmaatregelen.

11.4 Voor zover ik vanaf het moment van het intreden van de overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen of nagekomen of na te komen gedeelte te factureren. 


Artikel 12. Honorarium & betalingsvoorwaarden

12.1. Mijn honorarium bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst of per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door mij gewerkte tijdseenheid.

12.2. Alle door mij opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.

12.3. Betalingen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. Indien de opdrachtgever een particulier is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.

12.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen mijn vorderingen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens mij, onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.5. Ik ben bevoegd de afgifte van zaken die ik voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder mij heb, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn.


Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 

13.1. Ik bezit de intellectuele eigendomsrechten op teksten, audio- en videobestanden en overige materialen behorende bij mijn diensten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, openbaar te maken of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

13.2 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 2500,- verschuldigd en € 500,- voor iedere dag dat je in overtreding blijft. Ook heb ik het recht om daarnaast een schadevergoeding van je te eisen. 

13.3. Ik hou het recht het voor een opdrachtgever uitgevoerd werk voor mijn eigen promotie te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring 

14.1. Ik kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten mijn  macht ligt en aldus niet aan mijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of welke aard dan ook aan jou die verband houdt met luisteren naar de hypnoses, gebruik van de geurfrequenties/essentiele oliën/Holistic Tool Kits en deelname aan de e-learnings.

14.3. Jij stemt ermee in dat ik in mijn rol als Meesteres jouw grenzen verken en daarbij eventueel gebruik maak van de in artikel 5.2. genoemde technieken. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of welke aard dan ook aan jou die verband houdt met het contact met mij.

14.4. In het geval van Findom aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor schade van geestelijke en/of materiële/financiële aard aan jou die verband houden met het contact met mij.   14.5. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die jij en ik gezamenlijk doorbrengen als daarna. Je bent te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor jouw eigen (geestelijke en materiële) gezondheid en welzijn.

14.6. Ik ben niet niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door jou van de inhoud van de e-learning of coachingsessie.

14.7. Ik ben niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14.8. De opdrachtgever kan mij niet aansprakelijk stellen indien het resultaat voortvloeiende uit de door mij verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

14.9. Ik ben alleen aansprakelijk voor aan mij toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van mij. 

14.10. Voor aan mij toegerekende indirecte schade kan ik in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Hieronder valt onder andere: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens mijn hypnoses, e-learnings of coachingsessies, valt onder deze clausule.

14.11. Wanneer ik gehouden ben aan vergoeding van een door een opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht. 

14.12. Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel mijn handelen. Doet de opdrachtgever dit niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

14.13. In geval van een toerekenbare tekortkoming, ben jij verplicht om mij eerst schriftelijk in gebreke te stellen, zodat ik mijn verplichtingen kan nakomen of eventuele fouten kan herstellen.  


Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst

15.1. Ik ben gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens mij niet nakomt en geen gehoor geeft aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

15.2. Voorts ben ik bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3. Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

15.4. Ik ben in geval van ontbinding van de overeenkomst niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de opdrachtgever heeft geleden.

15.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of ik de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de opdrachtgever gefactureerd, onverminderd mijn recht op vergoeding van schade die ik door de ontbinding of opschorting lijd of heb geleden, zoals omzetverlies.


Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2. Als ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als ik mij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan ben ik niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.


Artikel 17. Persoonsgegevens 

17.1. Tenzij jij nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, gebruik ik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening en voor informatieve doeleinden. Ik beheer deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften en stel deze gegevens niet ter beschikking aan derden.


Artikel 18. Digitale producten en online programma’s

18.1. Voor de deelname aan e-learnings en community‘s is vooruitbetaling verschuldigd.

18.2. Het lidmaatschap van de community kun je te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor afloop van het jaarlidmaatschap opzeggen. Facturatie van lidmaatschap van de community geschiedt jaarlijks vooraf.

18.3. Indien er bij een e-learning gekozen is voor gespreide betaling, zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 14 dagen zijn. Voor elke deelbetaling wordt een factuur gestuurd.

18.4. Na ontvangst van de benodigde betaling zal ik zo spoedig mogelijk de inloggegevens verstrekken, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop het onlineprogramma van start zal gaan.

18.5. Mocht ik onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan mijn verplichtingen te voldoen, dan kan ik alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij je mij een termijn van minimaal 14 dagen geeft om mijn verplichtingen na te komen.

18.6. Er is een wettelijke bedenktermijn van digitale producten van 14 dagen. In deze 14 dagen mag een verzoek worden gedaan tot restitutie zonder opgaaf van redenen. Na deze periode is het niet meer mogelijk om tussentijds te stoppen met het digitale product, zonder alsnog het volledige overeengekomen bedrag te voldoen. Uiteraard kun je ervoor kiezen om een e-learning niet te gebruiken, maar daarmee blijft je betalingsverplichting bestaan.

18.7. Indien ik op jouw uitdrukkelijk verzoek tijdens de ontbindingsperiode ben begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan ben je mij een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat mij is nagekomen op het moment dat jij een beroep doet op je herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

18.9. Er wordt toegang verleent tot het materiaal zolang het lidmaatschap loopt. Er worden geen uitspraken gedaan over hoe lang de desbetreffende e-learning beschikbaar wordt gesteld en in welke opzet. De gedane investering is voor de digitale content die op dat moment beschikbaar is. Alle andere content zoals de community, extra webinars en livestreams moeten worden beschouwd als bonus.

18.10. Indien het digitale product een of meerdere documenten betreft die direct na de totstandkoming van de overeenkomst via de e-mail worden geleverd of kunnen worden gedownload en er geen sprake is van een lidmaatschap, dan is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht bij de bestelling van deze documenten niet van toepassing, mits de documenten geleverd zijn met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en je hebt verklaard dat je afstand doet van je herroepingsrecht.


Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Bij eventuele geschillen proberen we eerst zelf het geschil onderling op te lossen, voordat we het aan de rechter voorleggen.

19.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Maastricht.

19.3. Op de overeenkomst tussen jou en mij is Nederlands recht van toepassing.